حد أبغان نرع لمكاد traduction

Imprimer Imprimer

حد أبغان نرع لمكاد traduction

حد أبغان نرع لمكاد

أف بغي و أنزوز المعتاد

حد أكرهن من نبعاد

و أعل صيفه ماه غجر

و انواسل لمواس زاد

ريحت حجر ريحت حجر

A quelqu’un qui m’adore

Je voue un amour très fort

Si c’est haine et mépris

Qui habitent son cœur

Je m’éloigne en douceur

Et ceux qui me dénient

Toute forme d’importance

Pour eux j’aurai aussi

Autant d’indifférence